Voorwaarden

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BANDENHANDEL SOMEREN B.V. GEDEPONEERD 

BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE EINDHOVEN ONDER NUMMER 17223177 

Artikel 1. ALGEMEEN 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en materialen (banden) en/of van opdrachten en diensten van Bandenhandel Someren B.V. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdracht meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op www.bandenhandelsomeren.nl; 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; 

3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Bandenhandel Someren B.V. en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Bandenhandel Someren B.V.; 

4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door Bandenhandel Someren B.V. niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en is bevestigd; 

5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Bandenhandel Someren ter kennis heeft gebracht en Bandenhandel Someren alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard; 

Artikel 2. AANBIEDINGEN 

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Bandenhandel Someren B.V. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht; 2. In prijsbladen of op de internetsite, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Bandenhandel Someren niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW); 

3. Een aanbieding geldt zolang de voorraad strekt; 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN 

Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Bandenhandel Someren B.V. de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen, waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden; 

Artikel 4. PRIJZEN 

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Bandenhandel Someren B.V. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper; 

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de materialen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Bandenhandel Someren B.V. gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade; 

Artikel 5. BETALING 

1. Betaling door particulieren dient te geschieden binnen 7 dagen en bij bedrijven binnen 30 dagen na factuurdatum; 

2. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing; 3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Bandenhandel Someren B.V. alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

5. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW; 

6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW); 7. Alle door Bandenhandel Someren B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij; 

8. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders. 

Artikel 6. ANNULERING 

1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Bandenhandel Someren B.V. ter zake van de order gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Bandenhandel Someren B.V. ten gevolge van de annulering geleden schade; 

2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk; 

Artikel 7. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en 

MODELFORMULIER 

1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat de banden / velgen door de wederpartij zijn ontvangen en wanneer de wederpartij een consument is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de banden/velgen door de wederpartij in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een banden / velgen binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen; 

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Bandenhandel Someren op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.; 

3. Het modelformulier is terug te vinden op www.bandenhandelsomeren.nl;

4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Bandenhandel Someren aanbiedt, dan draagt Bandenhandel Someren zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product; 

5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij; 

6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Bandenhandel Someren ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Bandenhandel Someren ten gevolge van de annulering geleden schade; 

7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen; 

8. De bestelling wordt afgeleverd of opgehaald, zulks naar keuze van de wederpartij; 

Artikel 8. LEVERTIJD, LEVERING, 

1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde leveringstermijn moet de wederpartij Bandenhandel Someren schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen; 

2. De genoemde leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: 

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Bandenhandel Someren B.V. kan worden toegerekend; 

- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Bandenhandel Someren B.V. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij Bandenhandel Someren B.V. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen; 

3. Wederpartij dient de bij Bandenhandel Someren B.V. gekochte materialen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze materialen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de materialen door Bandenhandel Someren B.V. opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Bandenhandel Someren B.V. zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Bandenhandel Someren B.V. op schadevergoeding; 

4. Mocht de wederpartij via internetaankoop hebben aangeschaft dan heeft men recht (enkel wanneer men een consument is) op een afkoelingsperiode van 7 dagen na levering van het product. Binnen deze periode mogen de materialen worden teruggestuurd waarbij alleen de portokosten voor het terugsturen voor rekening van de wederpartij komen. Bandenhandel Someren B.V. verplicht zich het betaalde bedrag binnen 30 dagen terug te storten op het rekeningnummer van wederpartij; 

Artikel 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Bandenhandel Someren B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap; 

2. Bandenhandel Someren B.V. is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Bandenhandel Someren B.V.; 

3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Bandenhandel Someren B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Bandenhandel Someren B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Bandenhandel Someren B.V. zijn verstrekt, heeft het Bandenhandel Someren B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen; 

Artikel 10. GARANTIE/RECLAME 

1. Bandenhandel Someren B.V. garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn; 

2. Op alle (nieuwe) materialen heeft de wederpartij garantie volgens de voorwaarden van de fabrikant (fabrieksgarantie); 

3. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat het Bandenhandel Someren B.V. in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde banden / velgen c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, met uitzondering van; 

de materialen die worden verkocht in een aanbieding / opruiming; 

tweedehands velgen en /of banden; 

4. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Bandenhandel Someren B.V. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bandenhandel Someren B.V. in staat is adequaat te reageren. Bandenhandel Someren B.V. zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding; 

5. De garantieverplichting van het Bandenhandel Someren B.V. vervalt indien de geleverde banden / velgen door wederpartij onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen; 

6. Reclame is niet mogelijk indien: 

- de geleverde banden / velgen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; 

- de geleverde banden / velgen voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Bandenhandel Someren B.V. op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij; 

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Bandenhandel Someren B.V.; 

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Bandenhandel Someren B.V. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. 

- Indien aan de geleverde banden / velgen zwaardere eisen worden gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren; 

- Indien zonder schriftelijke toestemming van Bandenhandel Someren B.V. door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de banden / velgen zijn verricht; 

7. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk reclameert (bij internetaankopen binnen 24 uur), en zijn reclame door Bandenhandel Someren B.V. gegrond wordt bevonden, zal Bandenhandel Someren B.V. te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen; 

8. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op; 

9. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen; 

Artikel 11. KEURING 

De zaken worden voor de aflevering door Bandenhandel Someren B.V. gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Bandenhandel Someren B.V. vastgesteld; 

Artikel 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Bandenhandel Someren is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; 

- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden; 

- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; 

- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; 

Bandenhandel Someren hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim; - wanneer de stallingskosten 2 achtereenvolgende jaren niet zijn voldaan. De wederpartij wordt hiervan alsdan middels een aangetekend schrijven in kennis gesteld en kan tegen de ontbinding bezwaar aantekenen mits binnen 30 dagen na ontvangst (zie reclame); 

2. Voorts is Bandenhandel Someren bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bandenhandel Someren op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Bandenhandel Someren de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst; 

Artikel 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Bandenhandel Someren B.V. aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten; 2. Bandenhandel Someren B.V. is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Bandenhandel Someren B.V. voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden; 3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Bandenhandel Someren B.V. te leveren. Hij is eveneens verplicht Bandenhandel Someren B.V. op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Bandenhandel Someren B.V. om dit pandrecht tot stand te brengen; 

Artikel 14. RETENTIERECHT 

Bandenhandel Someren B.V. is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Bandenhandel Someren B.V. met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld; 

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Bandenhandel Someren B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid van Bandenhandel Someren B.V.; 

2. Bandenhandel Someren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; 

3. Bandenhandel Someren B.V. aanvaardt geen aansprakelijk- heid voor, door of namens haar verstrekte adviezen; 

4. Bandenhandel Someren B.V. heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren. Wederpartij dient Bandenhandel Someren B.V. hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling; 

Artikel 16. VERHUUR WINTERBANDEN/SNEEUWKETTINGEN 

1. Winterbanden worden voor een periode van acht dagen verhuurd. Bij overschrijding wordt een meerprijs van € 10,00 exclusief BTW per dag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Schade ontstaan tijdens de huurperiode is altijd voor rekening van de wederpartij; 

2. Sneeuwkettingen worden voor een periode van acht dagen verhuurd. Bij overschrijding wordt een meerprijs van € 10,00 exclusief BTW per dag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Schade ontstaan tijdens de huurperiode is altijd voor rekening van de wederpartij; 

Artikel 17. OVERMACHT 

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Bandenhandel Someren B.V. , al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Bandenhandel Someren B.V. kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Bandenhandel Someren B.V. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc. 

2. Overmacht geeft Bandenhandel Someren B.V. het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden; 

Artikel 18. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE 

EIGENDOMSRECHTEN 1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Bandenhandel Someren B.V. of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben; 

2. Bandenhandel Someren B.V. behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Bandenhandel Someren B.V. ter zake rechthebbende is; 

Artikel 19. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN 

PRIVACYBELEID 

1. Bandenhandel Someren ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking; 

3. Bandenhandel Someren bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist; 

4. Bandenhandel Someren verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Bandenhandel Someren wettelijk verplicht is te bewaren. Bandenhandel Someren is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren; 

5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Bandenhandel Someren wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Bandenhandel Someren is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor; 

- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank; 

- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Bandenhandel Someren. Bandenhandel Someren mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden; 

6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt

gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens; 

Artikel 20. PARTIELE NIETIGHEID 

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert; 

Artikel 21. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 

1. De vestigingsplaats van Bandenhandel Someren B.V. is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Bandenhandel Someren B.V. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten; 

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bandenhandel Zomeren B.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Bandenhandel Someren B.V. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter; 

4. Deze algemene voorwaarden zijn in februari 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Afhalen of laten monteren

Wanneer het u schikt

Groot assortiment

Nieuwe of gebruikte banden op voorraad!

Schappelijke prijzen

Van een goedkope band tot
duurdere bekende merken

Benieuwd wat we gebruikt op voorraad hebben, neem telefonisch contact met ons op: